Konkurs na stanowisko Kierownika Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie

dodane przez dnia Wrz.23, 2016, w kategorii KOMUNIKATY

Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie
na postawie Uchwały Nr 7/2016 rok

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie

Kandydaci ubiegający się stanowisko Kierownika Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie powinni spełniać kryteria określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z póź. zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających dokumenty:

 1. stwierdzające wyższe wykształcenie medyczne ze specjalizacją w medycynie paliatywnej lub ukończony 40- godzinny kurs podstawowy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej i co najmniej sześcioletni staż pracy w ochronie zdrowia,
 2. życiorys (CV),
 3. list motywacyjny,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport),
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy:
 7. a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydanie świadectw pracy,
  b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
 12. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

Dodatkowo: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Po dokonaniu formalnego sprawdzenia ofert Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie przeprowadzi rozmowę z kandydatami na temat koncepcji funkcjonowania Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie.

Oferty z dokumentami kandydaci oraz numer telefonu kontaktowego powinni składać w zamkniętych kopertach, umieszczając na kopercie swoje imię i nazwisko oraz adres z adnotacją „Konkurs na stanowisko Kierownika Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie” na adres:

Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie
ul. Lipowa 2 B
21-100 Lubartów

w terminie do dnia 12 października 2016 roku.

Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone w dniu 19 października 2016 roku.
O terminie i miejscu rozmowy z kandydatami, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie pod nr tel. 81 854-38-61, 508-298-656 w godzinach 07:00 – 15:00

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)


Administruj