Statut Stowarzyszenia

 

Statut_21082018  (kliknij) 

aktualny od 21 sierpnia 2018 r.

_____________________________________________________________________________

STATUT    obowiązujący do 20 sierpnia 2018 r.
STATUT
Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenia działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
 3. Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Lubartów, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.
 4. Stowarzyszenie jest powołane do współudziału w terminalnej opiece nad ludźmi ciężko chorymi i pomocy rodzinom tych chorych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.
 7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków, pielęgniarek, lekarzy, chorych i ich rodzin oraz wolontariuszy – ludzi dobrej woli.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 2
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udzielanie osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych.
 2. Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym.
 3. Jednoczenia ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.
 4. Opieka, o której mowa świadczona jest nieodpłatnie.

§ 3
Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

 1. Propaguje ideę i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia.
 2. Organizuje kursy, konferencje i seminaria dla swych członków i sympatyków.
 3. Rozwija propagandę i udziela informacji w zakresie swej działalności statutowej, współpracując z prasą, radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym zakresie.
 4. Propaguje i realizuje opiekę pielęgniarsko – lekarską nad osobami chorymi.
 5. Zbiera środki finansowe potrzebne do realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Inicjuje i realizuje budowę obiektów i zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami, a w szczególności prowadzi hospicja dla chorych.
 7. Współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie opieki i leczenia chorych.
 8. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym zakresie działalności.
 9. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może powołać Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej – a prawomocnym dla podjęcia Uchwały o powołaniu i zatwierdzeniu Statutu Zakładu jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 4
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkostwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,
  2. brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego odznak,
  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. przestrzegać założeń Statutu i jego postanowień,
  2. wykonywać uchwały Władz Stowarzyszenia,
  3. realizować na co dzień i propagować ideę społecznej opieki nad chorymi,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości min. 10 zł rocznie.

§ 6

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub instytucja, która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia, jednak nie zadeklarowała członkostwa zwyczajnego. Członek wspierający, poza osobą fizyczną może działać wyłącznie przez pełnomocnika. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo:
  1. z wyjątkiem osób prawnych – czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu,
  2. zgłaszać postulaty i wnioski do Władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu,
  2. udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych zadań.

§ 7

 1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby, którym taką godność nadało, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie.
 2. Godność taka, może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych.
 3. Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 8
Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 2. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 3. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 4. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez 2 lata. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
 5. Wykluczenia przez Walne Zgromadzenie za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 9
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 10
Kadencja władz trwa 3 lata.
§ 11

 1. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 9 ust. 2 i 3 wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze głosowania tajnego.
 2. Wybory są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 3. W razie ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru nowych członków w miejsce ustępujących osób.
 4. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale
  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie tj. po upływie 30 min. od wyznaczonej dla pierwszego terminu godziny.
 5. W razie równości głosów przy podejmowaniu Uchwał przez Władze Stowarzyszenia, decyduje odpowiednio głos: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 12
 

 1. Funkcji we władzach wymienionych w § 9 ust. 2 i 3 nie można łączyć.
 2. Osoby sprawujące funkcje wymienione w § 9 ust. 2 i 3 nie mogą pozostawać w
  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Funkcji we władzach wymienionych w § 9 ust. 2 i 3 nie mogą pełnić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 13
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 14
 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku do końca miesiąca kwietnia, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo – wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków w formie pisemnej, przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.”
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub pisemne żądanie 1/3 członków zwyczajnych i wspierających, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Zgromadzenia, z tym że termin Zgromadzenia nie może być dłuższy niż 30 dni.
 3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym Członkowie zwyczajni i wspierający oraz Członkowie Honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 4. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół.

 

§ 15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 

 1. Uchwalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej. Nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej kadencji.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich dla osób fizycznych i dla osób prawnych oraz wysokości innych świadczeń.
 5. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie Uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu członka.
 10. Podjęcie Uchwały o wykluczeniu członka za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 16
Zarząd Stowarzyszenia
 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 7 członków.
 2. Na pierwszym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa, zastępuje go Wiceprezes.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być etatowymi pracownikami Hospicjum.
 5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz.
 6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, zawiadamiając pozostałych członków o terminie i porządku obrad, ustnie lub na piśmie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem.
 7. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie Uchwał na zasadach określonych w § 11 ust. 4.

 

§ 17
Do kompetencji Zarządu należy:
 

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i Uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
 5. Organizowanie działalności w zakresie opieki paliatywnej na terenie swego działania.
 6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami.
 7. Przygotowywanie okresowych planów działalności organizacyjnej i merytorycznej,
  a także preliminarza budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.
 8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie zasad wynagradzania i zakresu obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

§ 18
W razie potrzeby Zarząd może stworzyć komisję do załatwiania konkretnie oznaczonej sprawy.
 

 1. Przewodniczącym komisji jest członek Zarządu.
 2. Członkami komisji mogą być osoby spoza Zarządu.

 

§ 19
 

 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 członków zwyczajnych i wspierających Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o odwołaniu Członków Zarządu zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 20
Komisja Rewizyjna
 

 1. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli i nadzoru odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być etatowymi pracownikami Hospicjum.
 3. Komisja składa się z 3 – 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli.
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna sporządza protokoły za swoich posiedzeń i przeprowadzonych kontroli.
 5. Na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych i wspierających Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może odwoływać poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członków Komisji Rewizyjnej zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 22
 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności i zbiórek publicznych.
 2. Majątek ruchomy i nieruchomy, znajdujący się w posiadaniu Stowarzyszenia w momencie jego rejestracji, staje się majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów władz lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego”
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach i dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych oraz nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Stowarzyszenie może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.
 6. Zbycie majątku ruchomego jest dopuszczalne za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, podjętą w formie Uchwały.
 7. Zbycie majątku nieruchomego jest dopuszczalne za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej w formie Uchwały.
 8. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 23

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa i jednego z Członków Zarządu.

 

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 24

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Zgromadzeniu uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 25
 

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji majątku Stowarzyszenia oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
 4. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zgody właściwej władzy rejestracyjnej.

 

§ 26

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o zmianie Statutu Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia wpisania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

1. Prezes Zarządu………………………………………………….
2. Wiceprezes Zarządu…………………………………………..
3. Członek Zarządu……………………………………………….
4. Członek Zarządu……………………………………………….
5. Członek Zarządu………………………………………………