Prawo dla wolontariuszy

Ważne akty prawne

Prace nad projektem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dobiegły końca. Sejm na posiedzeniu w dniu 23 marca 2003 przyjął projekt ustawy i skierował go do Senatu. Również Senat RP na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 przyjął projekt, wprowadzając jednak kilka poprawek, które na posiedzeniu 24 kwietnia zaakceptował Sejm. 20 maja 2003 roku ustawę podpisał Prezydent Rzeczypospolitej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 29 maja 2003 r. nr 96, poz. 873
Przepisy wprowadzające ustawę – Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 874.

Ważne !!!

Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003 r. z wyjątkiem art.5 ust.1 pkt.1 i ust.4.art. 11-34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Przepisy wprowadzające ustawę weszły w życie 29 czerwca 2003 r. z wyjątkiem art. 3 i 4 art. 6 – 14 art. 16 – 19 oraz art.21-23, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Dokument, o którym mowa po raz pierwszy w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy.

Ze zrozumiałych względów na stronach internetowych naszego serwisu szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom wolontariatu i w tym zakresie będziemy starali się pomóc Państwu w wyjaśnieniu wszystkich zapisów ustawy, ich pojmowaniu i odnoszeniu do innych aktów prawnych.

I tak ustawa określa, kto to jest wolontariusz, gdzie i na jakich zasadach mogą pracować wolontariusze, w jakim zakresie należy ich ubezpieczać oraz jakie koszty ich pracy można im pokrywać.

Warto zaznaczyć, że dokument ten nie jest jedynym, który określa zasady pracy wolontariuszy. Innym, który w znacznie węższym zakresie odnosi się do tego zjawiska jest „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej” z września 2000 roku, określające zasady pracy wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Kolejnym, dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Paragraf 8 owego rozporządzenia reguluje zasady korzystania z pracy wolontariuszy.

Doskonałym uzupełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy i Rozporządzenia jest „Oferta ubezpieczenia dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy” przygotowana przez STU ERGO HESTIA oraz propozycja Porozumienia o współpracy” pomiędzy wolontariuszem i korzystającym z jego pomocy, które to porozumienie w myśl Ustawy należy zawrzeć.
Przytoczone powyżej akty prawne i dokumenty wydają się porządkować na dzień dzisiejszy coraz popularniejsza formę aktywności społecznej w naszym kraju – wolontariat.
Poniżej zamieszczamy odnośniki do aktów prawnych regulujących wolontariat w Polsce. W razie pytań i wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt z Dariuszem Pietrowskim w Centrum Wolontariatu w Warszawie (22) 635-27-73, (22) 635-46-02,lub z wybranym Centrum Wolontariatu w Polsce.

Materiały pochodzą z serwisu www.wolontariat.org.pl
Data publikacji: 02.11.2004