Przedłużenie konkursu na stanowisko KIEROWNIKA (lekarza) w Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej im. ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie

dodane przez dnia Paź.13, 2016, w kategorii KOMUNIKATY

Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie
przedłuża konkurs (Uchwała Nr 7/2016, z dnia 11 sierpnia 2016 r.), na stanowisko Kierownika (lekarza) w Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej im. ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie

Kandydaci ubiegający się stanowisko Kierownika Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie powinni spełniać kryteria określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z póź. zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających dokumenty:

 1. stwierdzające wyższe wykształcenie medyczne ze specjalizacją w medycynie paliatywnej lub ukończony 40- godzinny kurs podstawowy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej i co najmniej sześcioletni staż pracy w ochronie zdrowia,
 2. życiorys ( CV),
 3. list motywacyjny,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport),
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy:
 7. a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydanie świadectw pracy,
  b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
 12. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

Dodatkowo: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Po dokonaniu formalnego sprawdzenia ofert Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie przeprowadzi rozmowę z kandydatami na temat koncepcji funkcjonowania Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie.

Oferty z dokumentami kandydaci oraz numer telefonu kontaktowego powinni składać w zamkniętych kopertach, umieszczając na kopercie swoje imię i nazwisko oraz adres z adnotacją „Konkurs na stanowisko Kierownika Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie” na adres:

Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie
ul. Lipowa 2 B
21-100 Lubartów

w terminie do dnia 26 października 2016 roku.

Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone w dniu: 03 listopada 2016r.
O terminie i miejscu rozmowy z kandydatami, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie pod nr tel. 81 854-38-61, 508-298-656 w godzinach: 07ºº- 15ºº.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)


Administruj